4- İhaleye katılacakların;
  1. Tebligat için Türkiye'de adresi gösterir beyanı (ihale esnasında beyan edilecektir),
  2. Gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanının aslı ile gelmeleri, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını gösteren onaylı belgeyi,
  3. Geçici teminata ait belge (Mevduat veya katılım bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz, limit içi ve 2886 sayılı Kanunun 26 ve 27. maddelerine uygun olarak alınmi) olacaktır.)
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri
mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile gerçek veya tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir
Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi,
  1. Ortak katılım halinde Komisyona Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesini, ibraz etmeleri gerekmektedir.
  2. Herhangi bir ihalenin uzaması halinde kalan ihalelere müteakip saatlerde devam edilecektir.
 
  1. istekliler ilanda belirtilen ilan saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla yukarda belirtilen belgelerle birlikte imzalı şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiği teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla birbirine uygun olarak teklif mektuplarını da içerir tekliflerini iadeli taahhütlü olarak yukarıda ihalenin yapılacağı adrese gönderebilirler. Ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı taktirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez.
  2. idare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhaleye ilişkin bilgiler www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir. İLAN OLUNUR.