T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAMSUN VALİĞİ
 
SAMSUN VALİĞİNE BAĞLI KAYMAKAMLIKLARA ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALIM İLANI
 
1.   GENEL HUSUSLAR
 
EK-02
 
 
a)  772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında Emniyet Hizmetleri Sınıfında ilimiz Atakum, Canik, İlkadım, Tekkeköy, Bafra ve Çaamba ilçelerinin mülki sınırları içerisinde görevlendirilmek üzere duyuru ekinde belirtilen kontenjana uygun olarak Çarşı ve Mahalle Bekçisi alıyalacaktır.
b)  Aranan şartları taşıyan adaylar öncelikle sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınavdan geçerli not alan adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Yazılı sınav sonuçlarına göre ise asil ve yedek aday listesi belirlenecektir.
c) İlin, Atakum, Canik İlkam, Tekkeköy, Bafra, Çaamba ieleri sınırları içerisinde çalıştırılmak üzere duyuru ekinde belirtilen kontenjan dahilinde alınacak adaylar için giriş sınavlaKaymakamlıklarca ilçe merkezlerinde yalacaktır.
d)  Valiliğin/Kaymakamlığın internet adresinden yapılacak tüm duyurular adaylar için tebligat niteliğinde olacağından, belirtilen resmi internet adreslerinin personel alım süresince takip edilmesi gerekmektedir.
e)    Alım  sürecini n  herhan gi  bir  aşam asında  başvuru  ş artlarını  taşımadıkl arı  anl aşıl an  ada yların
 işl eml eri  ipt al  edilecekti r .
 
2.   ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
 
a)  Erkek ve Türk vatandaşı olmak,
b)  En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c)  Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından büyük olmamak, (Asıl aday listesine girenlerin bekçiliğe giriş sınavı için verdikleri dilekçenin Valilik/Kaymakamlık tarafından İl/İlçe Emniyet Müdürlüğüne/Amirliğine havale olduğu tarih; yedek aday listesine girenlerin ise adaylığa tayin tarihi dikkate alınacaktır.)
d)  revini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmağını sağlık kurulu
tarafından verilmiş raporla belgelemek,
e)  Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
f)   657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesindeki şartları taşımak,
g)  rk toplum telakkilerine (anlayışına) göre kötü şöhretli tanınmamak,
h)  Kamu haklarından mahrum olmamak veya kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile
mahkum bulunmamak,
i)    Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak
j)   En az 167 cm boyunda olmak,
k)  Herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak. {ağırlık(kg)/[boy(m)]2} örnek: 80/1,752=26
 
3.   BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ ve TARİHİ:
 
a)  Başvurular 14 - 28 Kasım 2017 tarihleri arasında, hafta içi mesai saatleri içerisinde (08.30-17.00)  ilgili (Atakum, Canik, İlkadım, Tekkeköy, Bafra ve Çarşamba) İlçe Emniyet Müdürlüklerine yalacaktır.
b)  Adayl ar,  çalı şmak  ist e d ik leri  il çe  için  ek te  ye r  alan  örn ek  d il ek çe  ve   isten il en   d iğer
 evrak larla  b irlik te  b aşvu racak lardı r.  Aynı  an da  b ir d en  f azla  il çe  için  b aşvu ru  k ab u l
edilmeyecektir.
c)  Dilekçe ve ekli belgelerin incelenmesi sonucunda; bekçiliğe giriş için gerekli nitelikleri
taşımadığı ıkça anlaşılan veya bekçi olmaya engel hali tespit edilen istekliye, Valilik/Kaymakamlıkça isteğin kabul edilmediği gerekçeli bir yazı ile bildirilir. Dilekçesi ve ekleri istemi halinde sahibine geri verilir.
d)  Adaylar yalacak olan sözlü ve yazılı sınava katılabilmek için müracaat esnasında  dilekçe
ile birlikte ekindeki;
    T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi,
    Okul diploma veya tasdiknamesinin aslı veya kurumca tasdikli örneği,
    Askerlik durum belgesi,
    4,5x6 cm ölçülerinde (6) adet fotoğraf,
    Adli sicil belgesi,
    Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge,
    Hazırlık okumuş ise belgesini  ibraz etmek zorundadır.
e)    Ada yl arın  mür aca atl arı  e snasında  dil ekçe  ekinde  beli rtilen  belgelerinde  ek sikl ik  bulunm a
 hali nde müra caatl a rı kab ul edil me ye cekti r.  Ayca adaylar başvuru süresi içerisinde başvuru dilekçesinde    eksiklik    görmeleri    halinde,    görevli    personele    düzelttirip    yeniden imzalayacaklardır. Başvuru dilekçesinde belirtilen bilgiler, yalacak işlemler  için esas alınacağından, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.
 
4.   SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI
 
a)  Sözlü sınav 06-14 Aralık 2017 tarihleri arasında yalacaktır.
b)  Bekçi olmaya engel hali bulunmağı anlaşılan isteklilere fotoğraflı ve ık kimlik bilgileri yazılı birer “Sınava Giriş Belgesiverilir. Bu belgede, sözlü sınavın yalacağı yer ve saati de belirtilir.
c) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, Sınava Giriş Belgesini İlçe Emniyet Müdürlüğünden bizzat imzalayarak alacaklardır. Sözlü sınava katılacak tüm adayların katılım sırasına göre liste halinde imzaları alınacak ve bu aşamada Sınav Giriş Belgesi”ndeki imzasının doğruluğu karşılaştırılacaktır. Sınav Giriş Belgesini sınava getirmeyenler veya imzası farklı olanlar sözlü ve/veya yazılı sınava alınmayacaktır. Adaylar sınava gelirken nüfus cüzdanlarını da yanlarında bulunduracaklardır.
d)  Sınav komisyonunca adaylar, birer birer sözlü sınava tabi tutulacaktır.
e)  Sözlü sınavda adayların:
    Genel kültür durumu,
    Genel görünüş, hal ve tavırları ile vakara uymayan konuşma itiyadı,
    Herhangi bir düşünce ve duygunun sözle anlatılmasında güçlük,
Gibi bekçiliğe girmeye mani halleri olup olmadığı değerlendirilecektir.
f)   Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden 70 puan alan adaylar başarılı sayılarak yazılı sınava çağrılacaktır.
g)  Sözlü    sınav     sonuçları,     sınav     tarihinden     sonra     en     geç     iki     gün    içerisinde
Valilik/Kaymakamlıkların internet adresinden ilan edilecektir.
 
5.   YAZILI SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI
 
a)  Yazılı sınav 24 Aralık 2017 Pazar günü saat : 11.00’de yalacaktır.
b)  Sözsınavda başarılı olan adaylar, kendilerine verilecek Sınav Giriş Belgesinde belirtilen yer ve saatte yalacak olan yazılı sınava gireceklerdir. Sınav Giriş Belgesini getirmeyen adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.
c)  Yazılı Sınav soruları Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi ( Genel Kültür ) ve
Matematik derslerinden tertip olunacaktır.
d)  Yazılı sınavda adaylara çoktan smeli (50) soru yöneltilecek olup, sınav süresi (60) dakika
olacaktır.
e)  Sınavda adayların diğer adaylar ile konuşmaları, birbirinden veya dışardan kopya almaları yasaktır. Bu hareketleri yaptıkları görülenler derhal sınav dışı edilecek ve kâğıtlarına durum işaret edilecektir. Bu husus sınav sonunda düzenlenecek tutanağa da kaydedilecektir.
f)  Sınava özürlü veya özürsüz olarak saatinde girmemiş olanlar o sınava girme hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu nedenle adayların sınavdan en az 15 dakika önce sınav salonunda yerlerini alacak şekilde hazır olmagerekmektedir.
g) Her bir soru (2) puan olmak kaydıyla, yazılı sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve yanlış cevaplar doğruyu götürmeyecektir.
 
6. KESİN BAŞARI LİSTESİ
 
a)  Yazılı sınavda en yüksek puan alanlardan başlamak üzere sınavda başagösterenlerin ad ve soyadları ile puanlarını içeren liste hazırlanacaktır. Bu listenin başından itibaren boş kadro sayısı kadar aday “Asil Aday Listesini, geri kalan kısmı da “Yedek Aday Listesini teşkil edecektir.
b)  Asil ve Yedek Aday Listesi oluşturulurken, yazılı sınav puanları eşit olan adaylardan yaşça çük olana öncelik verilecektir.
c)  Asil  ve  yedek  aday  listesi,  yazılı  sınav  tarihinden  sonra  en  geç  iki  gün  içerisinde
Valiliğin/Kaymakamlığın internet adresinden ilan edilecektir.
 
7. SONUÇLARA İTİRAZ
Yazılı  sınav  sonuçlarında  maddi  hata  bulunduğuna  dair  itirazlar,  asil  ve  yedek  aday
listelerinin ilanından itibaren iki iş günü içinde sınav komisyonuna yalabilecek olup, bu
kapsamdaki itirazlara yine iki iş günü erisinde komisyonca cevap verilecektir.
 
8. SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI
a)  Asil aday listesine girenlerden; yalacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu
olanlar, tebligat üzerine en yakın tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alacakları Sağlık
Kurul Raporlarını ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
b) Bekçiliğe girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar aday memur olarak atanacaktır. Ataması yalanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanların atamaları ise iptal edilecektir.
c)  Ataması yalan aday memurlar arasından kanuni süreler içerisinde göreve başlamayanların yerine, yedek listesinden sıra ile aday çağrılacak ve (8.a) maddesinden itibaren belirtilen işlemler bu adaylar için de yalacaktır.
 
NOT: Emniyet Teşkilatına alınacak Çarşı Mahalle Bekçisi Alımı sürecinde Sınav Komisyonları tarafından gerekli görülmesi halinde duyuruda belirtilen durumlarda değiklikler yalabilecek, adaylara Valilik/Kaymakamlık internet sitelerinden ilanen duyurulacaktır.
 
İLAN OLUNUR.
 
 
ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ PLANLAMASI
SAMSUN (250)
Sıra
İLÇELER
NÜFUS
PLANLAMA
1
ATAKUM
174.416
60
2
CANİK
84.758
30
3
İLKADIM
327.961
100
4
TEKKEY
29.802
10
5
BAFRA
90.230
30
6
ÇAAMBA
57.803
20
GENEL TOPLAM
250
 
EK-03
 
BAFRA KAYMAKAMLIĞINA
 
 
 
 
Bafra Kaymakamlığına alınacak olan Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavlarına başvurmak
istiyorum.
Sınav yerine gidiş-dönüş ve zaruri masraflar ile sınavı kazandığım takdirde sağlık kurulu raporu almak üzere yapacağım masraflar tarafıma ait olup, ileride bu konuda herhangi bir talepte bulunmayacağım.
Valilik internet sitesinde yayınlanan Çarşı ve Mahalle Bekçisi alım ilanını okudum ve içeriği hakkında bilgi sahibi oldum. Ayrıca müracaatımdan itibaren alım sürecinde yalacak muhtemel duyurulaValilik ve ilgili Kaymakamlık internet adresinden takip etmem gerektiğini biliyorum.
Alım ilanının (3.c) maddesinde belirtilen müracaat evrakları ekte sunulmuş olup; aşağıda tabloda belirtmiş olduğum bilgilerin ve ekli belgelerin doğru olduğunu beyan ediyor ve aksinin tespit  edilmesi  durumunda  başvurumun  geçersiz  sayılacağını  kabul  ve  taahhüt  ediyorum.
…../…./2017
 
 
 
İmza
Adı Soya
 
 
 
 
Başvuru Sahibinin;
Adı Soya
 
T.C. Kimlik Numara
 
Doğum Yeri/Tarihi
 
Medeni Durumu
 
 
İkamet Adresi
 
Telefon Numara
 
E-mail Adresi
 
Mesleği/Yaptığı İşler
 
Askerlik Durumu
 
Öğrenim Durumu
 
Adli Sicil Kaydının Olup
Olmadığı
 
Lisede Hazırlık Okuyup
Okumağı
 
 
 
 
 
Ek :
1-  Nüfus CüzdaFotokopisi,
2-  Okul Diploma veya Tasdiknamesi,
3-  Askerlik Durum Belgesi,
4-  4,5x6 cm Ölçülerinde 6 adet Fotoğraf,
5-  Adli Sicil Belgesi,
6-  Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge,
7-  Hazırlık Okumuş ise Belgesi.